Kontakt: 503707201

Razem:

0,00 zł
Zaktualizowano przedmioty w koszyku X

Pudełka do przechowywania

Antybakteryjne pojemniki do przechowywania. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego . Ułatwiają nie tylko uporządkowanie garderoby, ale dzięki nowoczesnemu wzornictwu gustownie wyglądają w każdym pomieszczeniu . Pudełka pomagają utrzymać rzeczy w odpowiednim porządku, a krystalicznie przeźroczyste tworzywo umożliwia łatwe ich odnalezienie , gdy znów są potrzebne.

Pudełka antybakteryjne

Pojemniki mogą być przeznaczone do przechowywania żywnośći, są nietoksyczne odporne na wysokie i niskie temperatury (od -30 do +90) i mogą być myte w zmywarce.

W całym pojem­niku oraz w klip­sach i rącz­kach umie­ści­li­śmy nano­cząstki sre­bra. Dzięki temu, zamy­kany pojem­nik jest bar­dziej bez­pieczny dla zdro­wia oraz pomaga zacho­wać świe­żość i czy­stość jego zawar­to­ści. Aktywne dzia­ła­nie nano­sre­bra prze­ciw drob­no­ustro­jom ujaw­nia się za każ­dym razem, gdy uży­wasz Nanobox.

Nanosrebro ma właściwości przeciwbakteryjne i utleniające sięgające 99%

Pudełka Nanobox mają zasto­so­wa­nie rów­nież w szpi­ta­lach i innych pla­ców­kach medycz­nych, gdzie higiena jest trak­to­wana prio­ry­te­towo, a w któ­rych doce­niono sku­tecz­ność w aktyw­nym zwal­cza­niu wiru­sów, grzy­bów i bak­te­rii, a w szcze­gól­no­ści E.coli.

Unikatowe wła­ści­wo­ści wyni­kają ze szcze­gól­nych oddzia­ły­wań z komór­kami mikro­or­ga­ni­zmów. Powoduje to m. in. zablo­ko­wa­nie enzy­mów peł­nią­cych ważne funk­cje w pro­ce­sach roz­mna­ża­nia mikro­bów pro­wa­dząc do ich uniesz­ko­dli­wie­nia. Nanotechnologia może znacz­nie wpły­nąć na poprawę jako­ści ist­nie­ją­cych pro­duk­tów, w tym pojem­ni­ków, nada­jąc im nowe cechy, przy­datne w codzien­nym życiu. Ponieważ nano­sre­bro ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­bak­te­ryjne i utle­nia­jące się­ga­jące 99%, a także jest skład­ni­kiem bez­won­nym oraz bez­piecz­nym dla aler­gi­ków, Nanobox jest dedy­ko­wany szcze­gól­nie tam, gdzie ste­ryl­ność i higiena są nie­zbęd­nymi ele­men­tami pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia.

Tutaj znajdziesz również inne pudełka do przechowywania.


Rozwiń

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

1-20 of 30

Strona:
  1. 1
  2. 2

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

1-20 of 30

Strona:
  1. 1
  2. 2